Regulamin salonu Zwierzenia Grzebienia Karolina Chodzeńska

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług fryzjerskich świadczonych w salonie Zwierzenia Grzebienia Karolina Chodzeńska, zwanego dalej „Salonem”. 
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu fryzjerskiego, zwanego dalej „Zabiegiem fryzjerskim”. 
 3. Klient w chwili umówienia się na wizytę akceptuje niniejszy regulamin, który dostępny jest również w Salonie. 
 4. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do postanowień niniejszego Regulaminu oraz do zaleceń personelu Salonu.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu i stosować się do zaleceń personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do obejścia zapisów niniejszego Regulaminu, w takim przypadku personel Salonu może odmówić Klientowi wykonania Zabiegu fryzjerskiego i/lub wyprosić z Salonu bez podawania przyczyny.

Klienci Salonu

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów fryzjerskich przez osoby niepełnoletnie, powyżej 5 roku życia pozostająca pod jego opieką lub za wyraźną zgodą jego rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego lub. Osoba wykonująca Zabieg fryzjerski w Salonie jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu fryzjerskiego, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rezerwując Zabieg fryzjerski w Salonie, Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Chodzeńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zwierzenia Grzebienia Karolina Chodzeńska w Warszawie,  00-724, przy ulicy Melomanów 10 L.U.1, z siedzibą w Warszawie 02-690 przy ulicy Bokserskiej 46 A m 4
 3. Kontakt z osobą realizującą w Salonie zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@zwierzenia.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 5. a) podjęcia działań przed wykonaniem Zabiegu fryzjerskiego oraz w celu świadczenia usług fryzjerskich – podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 6. b) potwierdzenia, odwołania, zmiany terminu wizyty – podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i oraz f RODO;
 7. c) zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Salonu – podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 8. Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy to: imię, nazwisko, numer telefonu, wizerunek.
 9. Państwa dane osobowe będą przekazywane do:
 10. a) biuru rachunkowemu w przypadku wystawienia imiennej faktury;
 11. b) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom lub instytucjom.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 14. a) do 5 lat – jeśli umowa o wykonanie kolejnego Zabiegu fryzjerskiego nie została zawarta w ciągu 5 lat od  ostatniej wykonanej w Salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora.
 15. b) dane na potrzeby księgowości i rozliczeń – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym  powstał obowiązek podatkowy.       
 16. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
 17. a) dostępu do danych;
 18. b) sprostowania danych;
 19. c) usunięcia danych;
 20. d) ograniczenia przetwarzania;
 21. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 22. f) przenoszenia danych.
 23. Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 24. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 25. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyznaczenia terminu wizyty i udzielenia świadczeń fryzjerskich.
 26. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 • 4

Osoby wykonujące Zabieg fryzjerski

 1. Osoba wykonująca Zabieg fryzjerski jest osobą odpowiednio przeszkoloną do pracy na zajmowanym przez nią stanowisku, jak również posiada wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym jej stanowisku. 
 2. Osoba wykonująca Zabieg fryzjerski przed przystąpieniem do Zabiegu fryzjerskiego, obowiązana jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Osoba wykonująca Zabieg fryzjerski w Salonie przed każdym kolejnym przystąpieniem do Zabiegu fryzjerskiego myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym, zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. 
 4. Narzędzia fryzjerskie wielokrotnego użytku po Zabiegu fryzjerskim poddawane są dezynfekcji. 
 5. Osoba wykonująca Zabieg fryzjerski w Salonie jest zobowiązana do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi Salonu – Pani Karolinie Chodzeńskiej.
 • 5

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu fryzjerskiego są dezynfekowane co najmniej raz dziennie. 
 2. Osoba wykonująca Zabieg fryzjerski w Salonie jest zobowiązana do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów. 
 3. Osoba wykonująca Zabieg fryzjerski w Salonie z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta jest wyłączana od świadczenia usług fryzjerskich do czasu całkowitego ich usunięcia. 
 4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu fryzjerskiego, Zabieg fryzjerski jest natychmiast przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg fryzjerski przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu. 
 5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie fryzjerskim. 
 • 6

 Świadczenie usług fryzjerskich

1.Przed przystąpieniem do Zabiegu fryzjerskiego osoba wykonująca Zabieg fryzjerski w Salonie przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu fryzjerskiego lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych i informacje takie zapisuje w kartach koloru w systemie Versum. 

 1. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich chorobach, w szczególności o łuszczycy lub łojotokowym zapaleniu skóry, stanach zapalanych, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Zatajanie ww. informacji skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za swoje zdrowie, jak również zwolnienie pracowników Salonu z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje Zabiegu fryzjerskiego.
 2. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego Zabiegu fryzjerskiego, który to Zabieg fryzjerski następuje po okresie dłuższym niż 30 dni od poprzedniej wizyty, Klient powinien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu. 
 3. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu fryzjerskiego ma ich pełną świadomość i je akceptuje. 
 4. W przypadku gdy Klient pomimo przedstawienie mu przez pracownika Salonu informacji o niemożliwości wykonania żądanego przez Klienta efektu Zabiegu fryzjerskiego oraz konsekwencji takiego wyboru nadal żąda jego wykonania, jest zobowiązany do podpisania odpowiedniego oświadczenia przedstawionego przez pracownika Salonu, stanowiącego o tym, że bierze on pełną odpowiedzialność za efekt końcowy tego Zabiegu fryzjerskiego i stan włosów po wykonanym Zabiegu fryzjerskim. Rozwiewając wszelką wątpliwość, w takich sytuacjach Salon nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy Zabiegu fryzjerskiego i za to jak włosy później będą pracować i w jakim będą stanie. Jednocześnie w takim przypadku Salon nie ma obowiązku zmiany efektu końcowego żądanego przez Klienta Zabiegu fryzjerskiego tego samego dnia lub w najbliższych dniach pod presją czasu. Zmiana taka może nastąpić odpłatnie, w najbliższym wolnym terminie w grafiku Salonu.
 5. Bezwzględnym przeciwskazaniem do wykonania usług fryzjerskich są włosy w bardzo złym stanie, włosy na których była przeprowadzona pigmentacja na bazie henny, włosy przedłużane lub inne szczególne przypadki budzące ryzyko nieprzewidywalnych efektów końcowych. Jeśli jednak Klient postanowi inaczej i na własną prośbę wyrazie chęć wykonania usługi oraz podpisze pisemną zgodę na wykonanie Zabiegu fryzjerskiego wówczas Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za efekt końcowy, który może różnić się od zamierzonego.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu fryzjerskiego, pracownik Salonu ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu fryzjerskiego lub zmienić termin rezerwacji.
 7. Ponieważ utrzymanie efektów Zabiegu fryzjerskiego może być uzależnione od odpowiedniej pielęgnacji domowej, personel Salonu zaleci odpowiednie produkty do stosowania na skórę głowy i/lub włosy. Brak stosowania się do wyznaczonej pielęgnacji może być przyczyną innego efektu niż oczekiwany przez Klienta za co salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 8. Personel Salonu nie odpowiada za działania i zachowanie Klienta, który wykonuje niewłaściwe czynności na podstawie informacji zebranych w internecie lub od osób trzecich, które nie posiadają wiedzy na temat produktów Salonu. 
 9. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika Salonu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu fryzjerskiego.
 10. Warunkiem wykonania pełnej usługi fryzjerskiej jest punktualne przyjście na wizytę. Spóźnienie może spowodować odstąpienie od wykonania Zabiegu fryzjerskiego przez Salon – każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg fryzjerski może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu fryzjerskiego zostaną skrócone wedle uznania osoby wykonującej Zabieg fryzjerski, z wyjątkiem etapów, które mają określony minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg fryzjerski należy się cena w pełnej wysokości.
 11. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania Zabiegu fryzjerskiego (np. z powodu choroby fryzjera) z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą informowani o konieczności odwołania Zabiegu fryzjerskiego bądź zmianie terminu Zabiegu fryzjerskiego w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin Zabiegu fryzjerskiego. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, kuponu upominkowego ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu.
 12. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Klientowi Zabiegu fryzjerskiego  lub przerwania w trakcie jego wykonywania w szczególności w przypadku nieuzyskania porozumienia Klienta z osobą mającą wykonać Zabieg fryzjerski w trakcie konsultacji lub w takcie jego wykonywania lub w przypadku obrażania przez tego Klienta innych Klientów Salonu lub personelu Salonu.
 • 7

Regulamin sprzedaży i korzystania z kuponów upominkowych (voucherów)

 1. Kupony upominkowe (vouchery) sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę. 
 2. Kupony upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę. 
 3. Kupon upominkowy można nabyć w Salonie.  
 4. Kupon upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w Salonie zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu. 
 5. Kupony upominkowe są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na voucherze – w tym okresie należy wykorzystać wykupione Zabiegi fryzjerskie). Po upływie tego okresu nie ma możliwości realizacji kuponu upominkowego.
 6. Po upływie daty ważności Kuponu upominkowego, ich wartość w całości lub w części niewykorzystanej zostaje utracona. 
 7. Kupon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług fryzjerskich. 
 8. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod numerem telefonu 601 380 931. W przypadku nie anulowania rezerwacji drogą telefoniczną/SMS na wskazany w uprzednim zdaniu numer telefonu lub osobiście na dzień przed umówioną wizytą, kupon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany. 
 9. Kupon upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z kuponów upominkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość zrealizowanych Zabiegów fryzjerskich. 
 10. Osoba obdarowana może dopłacić do kuponu upominkowego, jeżeli wartość usług fryzjerskich z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu upominkowego. 
 11. Płatność kuponem upominkowym nie można łączyć z rabatami i promocjami. 
 12. W przypadku utraty lub zniszczenia kuponu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją. 
 13. Integralną częścią kuponów upominkowych jest niniejszy Regulamin. 
 • 8

Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi fryzjerskie. 
 2. Cennik usług fryzjerskich jest dostępny w Salonie. Ceny zawarte w Cenniku dostępnym w Salonie nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. 
 3. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w szczególności w zależności od ilości zużytych kosmetyków, zakresu pracy i indywidulanych predyspozycji i potrzeb Klienta. W takim przypadku, Klient będzie informowany o tym przed Zabiegiem fryzjerskim.
 4. Wszelkie akcje promocyjne i rabaty nie łączą się ze sobą.
 5. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą w terminalu. 
 6. Zakupione towary i usługi nie podlegają zwrotowi. 
 7. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi fryzjerskie świadczone w Salonie. 
 8. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu fryzjerskiego nie przysługują żadne roszczenia. 
 9. W Salonie dostępne są także vouchery, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów fryzjerskich w określonym czasie.
 • 9

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia w Salonie, Klienci odpowiadają bez ograniczeń. 
 2. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele. 
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w Salonie okrycia wierzchnie.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione na terenie Salonu, w okryciu wierzchnim, w szczególności za rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien trzymać przy sobie. 
 5. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez osoby wykonujące usługę fryzjerską w Salonie. 
 6. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Studia. 
 7. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką fryzjerską i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy w przypadku o którym mowa w ust. 5 § 5 niniejszego Regulaminu. 
 • 10

Rezerwacje

 1. Rezerwację wizyty Klient może dokonać:
 2. a) bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia,
 3. b) telefonicznie pod numerem telefonu 601 380 931.
 4. Klient umawiając się na zabieg zobowiązany jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości personel Salon, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Klient w terminie od 3 dni do dnia przed zarezerwowanym Zabiegiem fryzjerskim otrzymuje telefon lub SMS przypominający o terminie wizyty od Salonu. 
 6. W przypadku gdy Klient po potwierdzeniu zarezerwowanego terminu nie przyjdzie na umówioną godzinę wizyty, a następnie będzie chciał zapisać się ponownie na wizytę w Salonie będzie proszony o wpłacenie zadatku w wysokości 100% ceny za Zabieg fryzjerski na rachunek firmowy Salonu wskazany przez personel Salonu. Zadatek ten przepadnie w całości jeśli Klient nie przyjdzie na kolejną wyznaczoną i potwierdzoną wizytę lub nie odwoła zaplanowanej wizyty minimum na dzień przed wyznaczonym terminem wizyty.
 7. Warunkiem rezerwacji pierwszej wizyty w Salonie do Pani Karoliny Chodzeńskiej jest uiszczenie zadatku w wysokości 50% ceny za Zabieg fryzjerski na rachunek bankowy Salony wskazany przez personel Salonu. W razie braku wpłaty zadatku wizyta zostaje anulowana. Na zadatek Salon czeka 2 dni od dnia rezerwacji.
 8. W przypadku gdy Klient zarezerwuje Zabieg fryzjerski u Pani Karoliny Chodzeńskiej wraz z zarezerwowaniem na wyłączność Salonu, to zobowiązany będzie do zapłaty 3-krotności ceny za zarezerwowany Zabieg fryzjerski określony w Cenniku z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu, o czym zostanie poinformowany przy rezerwacji jak i przed rozpoczęciem Zabiegu fryzjerskiego.
 • 11

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu fryzjerskiego lub jego efektów w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu fryzjerskiego. 
 2. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu fryzjerskiego w Salonie w dowolnej formie.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu lub bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@zwierzeniagrzebienia.pl
 4. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej. 
 5. Salon rozpatruje reklamacje Klienta w najszybszym jak to możliwe terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni  i wysyła odpowiedź na reklamację do Klienta.
 6. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu fryzjerskiego Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu fryzjerskiego korygującego. 
 7. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia. 
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. 
 9. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio. 
 10. W przypadku kwestionowania Zabiegu fryzjerskiego zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonany Zabieg fryzjerski  – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. 

Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 • 12

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz:
 2. a) palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, 
 3. b) spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających,
 4. c) chodzenie w stroju innym niż obowiązujący w Salonie, 
 5. d) korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu,
 6. e) handlu i akwizycji,
 7. f) głośnego i niekulturalnego zachowania,
 8. g) zabaw i biegania.
 9. Nagrywanie obrazu i dźwięku podczas wykonywania usług fryzjerskich, wizerunku personelu Salonu lub jakichkolwiek elementów wystroju Salonu z późniejszą ich ewentualną publikacją jest bezwzględnie zakazane. Zabrania się również fotografowania wnętrza Salonu oraz jego pracowników z późniejszą publikacją na stronach internetowych, portalach społecznościowych bez pisemnej zgody właściciela Salonu.
 10. Wykorzystywanie identyfikacji wizualnej, nazwy firmy, logo oraz fotografowanie się przy nazwie Salonu i logo bez zgody pisemnej Właściciela Salonu jest zabronione. 
 11. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku w Salonie jest możliwe tylko za zgodą właściciela Salonu wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do niniejszego Regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub osoba wykonująca Zabieg fryzjerski w Salonie. 
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. 
 3. Do rezerwacji i Zabiegów fryzjerskich wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe. 
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług fryzjerskich winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz RODO. 
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2020r.